Реєстрація шлюбного договору

Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору

1. Шлюбний договiр може бути укладено особами, якi подали заяву про реєстрацiю шлюбу, а також подружжям.

2. На укладення шлюбного договору до реєстрацiї шлюбу, якщо його стороною є неповнолiтня особа, потрiбна письмова згода її батькiв або пiклувальника, засвiдчена нотарiусом.

Стаття 93. Змiст шлюбного договору

1. Шлюбним договором регулюються майновi вiдносини мiж подружжям, визначаються їхнi майновi права та обов’язки.

2. Шлюбним договором можуть бути визначенi майновi права та обов’язки подружжя як батькiв.

3. Шлюбний договiр не може регулювати особистi вiдносини подружжя, а також особистi вiдносини мiж ними та дiтьми.

4. Шлюбний договiр не може зменшувати обсягу прав дитини, якi встановленi цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигiдне матерiальне становище.

5. За шлюбним договором не може передаватися у власнiсть одному з подружжя нерухоме майно та iнше майно, право на яке пiдлягає державнiй реєстрацiї.

Стаття 94. Форма шлюбного договору

1. Шлюбний договiр укладається у письмовiй формi i нотарiально посвiдчується.

Стаття 95. Початок дiї шлюбного договору

1. Якщо шлюбний договiр укладено до реєстрацiї шлюбу, вiн набирає чинностi у день реєстрацiї шлюбу.

2. Якщо шлюбний договiр укладено подружжям, вiн набирає чинностi у день його нотарiального посвiдчення.

Стаття 96. Строк дiї шлюбного договору

1. У шлюбному договорi може бути встановлено загальний строк його дiї, а також строки тривалостi окремих прав та обов’язкiв.

2. У шлюбному договорi може бути встановлена чиннiсть договору або окремих його умов i пiсля припинення шлюбу.

Стаття 97. Визначення у шлюбному договорi правового режиму майна

1. У шлюбному договорi може бути визначене майно, яке дружина, чоловiк передає для використання на спiльнi потреби сiм’ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацiєю шлюбу.

2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статтi 60 цього Кодексу i вважати його спiльною частковою власнiстю або особистою приватною власнiстю кожного з них.

3. Сторони можуть домовитися про можливий порядок подiлу майна, у тому числi i в разi розiрвання шлюбу.

4. У шлюбному договорi сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхнiх дiтей, а також iнших осiб.

5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-якi iншi умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспiльства.

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорi порядку користування житлом

1. Якщо у зв’язку з укладенням шлюбу один iз подружжя вселяється в житлове примiщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорi можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звiльнення житлового примiщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разi розiрвання шлюбу, з виплатою грошової компенсацiї або без неї.

2. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому примiщеннi, яке належить одному з них чи є їхньою спiльною власнiстю, їхнiх родичiв.

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорi права на утримання

1. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно вiд непрацездатностi та потреби у матерiальнiй допомозi на умовах, визначених шлюбним договором.

2. Якщо у шлюбному договорi визначенi умови, розмiр та строки виплати алiментiв, то в разi невиконання одним iз подружжя свого обов’язку за договором алiменти можуть стягуватися на пiдставi виконавчого напису нотарiуса.

3. Шлюбним договором може бути встановлена можливiсть припинення права на утримання одного з подружжя у зв’язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсацiї.

Стаття 100. Змiна умов шлюбного договору

1. Одностороння змiна умов шлюбного договору не допускається.

2. Шлюбний договiр може бути змiнено подружжям. Угода про змiну шлюбного договору нотарiально посвiдчується.

3. На вимогу одного з подружжя шлюбний договiр за рiшенням суду може бути змiнений, якщо цього вимагають його iнтереси, iнтереси дiтей, а також непрацездатних повнолiтнiх дочки, сина, що мають iстотне значення.

Стаття 101. Право на вiдмову вiд шлюбного договору

1. Подружжя має право вiдмовитися вiд шлюбного договору.

Права та обов’язки, встановленi шлюбним договором, припиняються в день подання до нотарiуса заяви про вiдмову вiд нього.

Стаття 102. Розiрвання шлюбного договору

1. На вимогу одного з подружжя шлюбний договiр може бути розiрваний за рiшенням суду з пiдстав, що мають iстотне значення, зокрема в разi неможливостi його виконання.

Стаття 103. Визнання шлюбного договору недiйсним

1. Шлюбний договiр на вимогу одного з подружжя або iншої особи, права та iнтереси якої цим договором порушенi, може бути визнаний недiйсним за рiшенням суду з пiдстав, встановлених Цивiльним кодексом України.